Select language:

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

 УТВЪРДИЛ,

            УПРАВИТЕЛ : /П/

                                   / Д-Р Д.ДРАГАНОВ /

             Ц Е Н О Р А З П И С

           БОЛНИЧНИ ТАКСИ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЛИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ
ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ

·         Хоспитализираните по клинична пътека здравно осигурени лица
заплащат по тази ценова листа само стойността на допълнително
поисканите услуги и потребителска такса в размер на
5.80 лв. /пет лв. и осемдесет ст./ за един ден болнично
лечение, но не повече от 10 /десет/ дни годишно

 

I. Преглед, консултация и документи

 

Цена в лв. за
български
граждани

Цена в лв.
за лица,
които не се
ползват с правата
на български
граждани

1

Преглед от лекар в ПКК на отделението

Специалист

30.00

60.00

2

Вторична консултация от лекар в ПКК на отделението

Специалист

20.00

40.00

3

Индивидуален пост от медицинска сестра

За 12 часа

30.00

60.00

4

Индивидуален пост от санитар

За 12 часа

20.00

50.00

5

Медицински документ/или електронен носител

Дубликат

5.00

10.00

6

Ксерокопие  на документ

За 1/една/
страница

0.30

5.00

7

Издаване на дубликат на рентгенография на електронен носител /диск/

За 1 /един/ брой

5.00

10.00

7

Осигуряване на транспорт /линейка/ по желание на пациентите

на км.

0.90

3.00

8

Такси за лица, пожелали сами да останат в ЛЗ, за да придружат пациент

Цена за 1 ден, с включена храна и легло

35.00

50.00

 


© 2010 Първа частна МБАЛ-ВРАЦА ЕООД