Свиждания

Време за посещение

Времето за посещение е регламентирано, но е различно за всяко отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.